Κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η εισαγωγή πρόνοιας που να δίδει το δικαίωμα στους Δήμους να παρεμβαίνουν άμεσα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποστατικά με άγρια ή μη βλάστηση, και παρεμποδίζεται η λειτουργικότητα ή και η ασφάλεια της περιουσίας του ιδιοκτήτη γειτνιάζοντος υποστατικού