Πρόταση νόμου

Πρόταση νόμου

Ο O περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ώστε να δοθεί η δυνατότητα σ΄αυτούς που κατέχουν πείρα και επαρκείς γνώσεις 15 ετών σε επιμέρους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας, αν πρόκειται για εγγραφή στα οικοδομικά έργα ή τις κατασκευές τεχνικών έργων αν πρόκειται για εγγραφή στα τεχνικά έργα, να εγγραφούν υπό προϋποθέσεις στο μητρώο εργοληπτών, ως εργολήπτες οικοδομικών ή τεχνικών έργων πέμπτης τάξης, αντίστοιχα

Share this post